Skip to main contentAlgemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In dit reglement wordt gesproken over o.a. abonnementen, trainingen, deelnemers en lid (leden). Deze woorden worden gebruikt als synoniem voor o.a. gebruiksrecht en medegebruikers. Waar in dit reglement gesproken wordt over Body-Motion wordt specifiek bedoeld Body-Motion, Nachtegaalstraat 31, 6591 VW Gennep ingeschreven bij de K.V.K. te Venlo onder nr. 14126443

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Body-Motion betreffende deelname aan yogalessen, mindfulness trainingen, workshops, privélessen, of houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.
Deelname aan één van de yogalessen, mindfulness trainingen, workshops, trainingen en/of privélessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.
Body-Motion is gerechtigd de voorwaarden te wijzigen en/ of aan te vullen binnen alle redelijkheid. 

ARTIKEL 3. HET ABONNEMENT 

Het abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar en geeft toegang tot de reguliere yogalessen in de studio’s in Gennep en in Boxmeer.
Voor de mindfulness trainingen gelden andere bedragen en men betaald een vast bedrag voor de gehele training.
Bij deelname aan een workshop of training dient het desbetreffende lesgeld vooraf betaald te worden, dan is men verzekerd van een plek.
Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

3 A. OPZEGGING EN OPZEGTERMIJN YOGALESSEN

Beëindiging van een abonnement is alleen geldig per mail naar . De opzegtermijn is een maand, ongeacht de reden. Indien de lid niet opzegt volgens de voorgeschreven wijze, blijft deze betalingsplichtig. Ook als hij/zij geen gebruik heeft gemaakt van de lessen. Er wordt in geen enkel geval restitutie verleent bij het niet bijwonen van de lessen met terugwerkende kracht. Het is te allen tijde verboden om lesgeld te storneren als daar geen rechtmatige reden voor is. Ook als geen gebruik heeft gemaakt van de lessen blijft de opzegprocedure en termijn en deze algemene voorwaarden van kracht. Continuïteit van het bijwonen van de lessen en het gebruik van het abonnement of strippenkaart, als ook communicatie met Body-motion hierover is de verantwoordelijkheid van de cursist.

Indien het lid na opzegging zich weer aanmeldt voor een nieuw abonnement binnen een periode van 3 maanden rekenen we €20,- inschrijfkosten. Deze kosten worden geïnd via de automatische incasso.

3 B. BETALINGSVOORWAARDEN YOGALESSEN

Abonnementsgelden worden voldaan in maandelijkse termijnen middels een automatische incassomachtiging, waarbij afschrijving voor de betreffende maand vooraf plaatsvindt. Indien het niet mogelijk is het verschuldigde bedrag te innen, dan heeft Body-Motion het recht om kosten in rekening te brengen. Indien Body- Motion een vordering ter incasso uit handen geeft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de in gebreke zijnde lid. 

Het lid dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op de bankrekening. Indien Body-Motion, om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag niet kan incasseren, dan wordt er €3,- stornokosten in rekening gebracht. Bij iedere daaropvolgende storno wordt er, naast de storno kosten, ook €12,50 administratiekosten in rekening gebracht.

3 C. TARIEF EN VAKANTIES YOGALESSEN

Het vaste maandelijkse abonnementsgeld is een gemiddeld bedrag over het aantal weken per jaar waarin de studio daadwerkelijk geopend is. De jaarlijks geplande vakantieweken waarin de studio dicht is, worden hierin dus niet meegerekend. Dit houdt in dat als de studio gesloten is wegens vakantie dit vaste maandelijkse bedrag blijft gehandhaafd.
Body-Motion behoudt zich het recht voor om abonnementstarieven tussentijds binnen alle redelijkheid aan te passen. De deelnemer wordt hierover minimaal 1 maand van tevoren geïnformeerd.
Daarnaast hanteert Body-Motion een 10 rittenkaart, deze is 15 weken geldig en in de geldigheidsduur worden de vakantieweken meegerekend.
Body-Motion is op de volgende dagen gesloten: 1 januari, 1e en 2e Paasdag, Koningsdag, 1e en 2e Pinksterdag, Hemelvaartsdag en 1e en 2e Kerstdag.
Body-Motion is gedurende 7 weken per kalenderjaar gesloten. Dit is verrekend in de maandelijkse contributie.

3 D. GEMISTE EN VERVALLEN YOGALESSEN

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de continuïteit in deelname van de lessen.  Gemiste lessen kunnen ingehaald worden binnen een tijdsbestek van 3 maanden.
Er wordt geen financiële regeling getroffen voor lessen waaraan niet is deelgenomen. Tijdens nationale feestdagen is er géén les. Deze gemiste les mag de deelnemer inhalen, mits deze feestdag niet in een vakantie valt wanneer de studio gesloten is. Bij einde abonnement vervallen alle eventuele resterende inhaallessen.

3 E. VERANDERING ABONNEMENT YOGALESSEN

Verandering van abonnementssoort dient per mail te gebeuren voordat de maandtermijn van de lopende abonnement eindigt. Bij omzetting van een onbeperkt abonnement naar een 1 x of 2x per week abonnement vervallen alle niet gevolgde lessen.

3 F. ZIEKTE/ BLESSURE/ZWANGERSCHAP

Bij ziekte/blessure/zwangerschap is het mogelijk om het abonnement tijdelijk stop te zetten, zie punt 3.G Contributiestop.

3 G. CONTRIBUTIESTOP

Een tijdelijke contributiestop van het abonnement is mogelijk in geval van uitzondering (bijvoorbeeld om zwaarwegende medische redenen of zwangerschap) en kan alleen worden doorgevoerd in overleg en na goedkeuring van de administratie van Body-Motion

Een contributiestop is nooit mogelijk met terugwerkende kracht en geldt vanaf de datum van de melding.
Aan een contributiestop zijn administratiekosten van € 10,00 verbonden.
Deze kosten gelden niet voor een contributiestop in verband met zwangerschap.
De administratiekosten worden geïnd via de automatische incasso.
Een contributiestop geldt voor een vooraf overeengekomen periode van maximaal 3 maanden. Bij zwangerschap 16 weken; 6 weken voor de uitgerekende datum en 10 weken na de bevalling.
Een contributiestop van het abonnement ontdoet het lid niet van betalingsverplichting na de contributiestopsperiode. Een contributiestop kan niet worden beschouwd als opzegging van het abonnement, hiervoor dient men de opzegtermijn in acht te nemen.  

In geval van een contributiestop blijft het lid het recht behouden om eventuele gemiste lessen in te halen in hetzelfde kwartaal. Inhalen van gemiste lessen kan slechts wanneer het lid (weer) betalend lid is. 
Tijdens een contributiestop vervallen de rechten op het deelnemen en inhalen van lessen. 

3.H ABONNEMENT VANUIT BODY-MOTION

Body-Motion behoudt zich het recht om het abonnement voor afloop van de maand zonder restitutie te beëindigen, indien zij van oordeel is dat een deelnemer niet langer voldoet aan de voorwaarden van het abonnement of incorrect gedrag vertoont.

ARTIKEL 4 WIJZIGINGEN

Body-Motion behoudt zich de vrijheid voor de algemene voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen.
Men wordt via de website of per mail van alle wijzingen op de hoogte gehouden.
De lessen bij Body-Motion worden door verschillende docenten verzorgd. Alle docenten zijn gediplomeerd en vakkundig en volgen regelmatig bijscholing. In principe heeft elke docent een vast lesuur. Hierin kunnen wijzigingen plaatsvinden.

ARTIKEL 5 AANSPRAKELIJKHEID

Body-Motion verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.
De deelnemer volgt de yogalessen/mindfulness training op eigen risico.
Indien de deelnemer onder medische behandeling is neemt hij/zij contact op met de behandelaar over het volgen van yogalessen/mindfulness trainingen. Dit geldt ook voor deelnemers die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben.
Body-Motion kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel opgelopen letsel.
Bij zwangerschap, ziekte of andere klachten dient men de yogadocent vóór aanvang van de les te informeren.
Body-Motion is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, ongevallen of schade toegebracht door toedoen van het lid in en rondom de panden aan de Maasweg 49 in Gennep en aan de Steenstraat 28A in Boxmeer.
Iedere verdere aansprakelijkheid ter zake van tekortkomingen of gebreken is uitgesloten (bijv. bedrijfsgevolgschade zoals financiële of commerciële verliezen).

ARTIKEL 6 GESCHILLEN

Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Body-Motion.
Eventuele klachten dienen schriftelijk en persoonlijk te worden ingediend bij Body-Motion.
Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Bankrekening: NL72 INGB 0006 0168 95.
K.v.K. nummer: 14126443

Reviews

 • Carla

  Minette, 

  Je hebt een topteam om je heen. 
  Wat ben ik ontzettend blij met jullie en de aanpak in deze moeilijke periode. De snelheid waarmee jullie online gingen en je tijdelijke buitenwinkeltje in Gennep.....Chapeau!! Ik was al dol enthousiast over mijn wekelijkse les in de studio, maar ik moet na zoveel weken eerlijk bekennen dat ik de online lessen ook super fijn vind. Jullie aanbod is enorm gevarieerd en er valt zoveel te kiezen en te ontdekken, wederom Chapeau!! Stiekem zou ik het dan ook niet erg vinden als straks deze mogelijkheid naast de lessen in de studio blijft bestaan. 

   
   
 • Lisette

  In de yogalessen in Gennep en Boxmeer ervaar ik enorm veel warmte en compassie voor iedereen die binnen is. Wat een fijne plek om te mogen bewegen en thuiskomen. Minette, dankjewel dat je dit van de grond gekregen hebt en dat je zoveel fijne, inspirerende, zachte mensen om je heen verzameld hebt. Ik ben erdoor gegroeid en het is een veilige haven geworden. Daar ben ik dankbaar voor.

 • Anneke Derks van de Ven

  Ik ervaar het als een groot cadeau dat ik yoga heb ontdekt en dit juist bij Body-Motion kan beoefenen. Op zoek gaan, zonder oordeel, naar de grenzen van mijn lijf, mijn hoofd en mijn hart. De ene keer met meer succes dan de andere. In een mooie studio met een superfijne sfeer en lessen gegeven door lieve en vooral kundige docenten. Een heerlijke plek om te ontladen en op te laden.

 • Saskia van der Marel

  Door de lessen bij Body-Motion heb ik de beperkingen van mijn lichaam leren accepteren, ruimte gekregen om te kijken naar wat ik wel kan en hiervan te genieten!
 • Diana Orth- Gerrits

  Ik kijk iedere week weer uit naar de lessen van Body-Motion. Het is fijn dat de verbinding tussen mijn lichaam en geest beter voelbaar is geworden. Daardoor heb ik veel meer lichamelijk energie. De yogalessen hebben mij al veel gebracht.

 • Colette Wegh

  Body-Motion is een mooie plek om yoga te beoefenen. De docenten zorgen ervoor dat het een omgeving is waar je jezelf kunt zijn en waar we van elkaar kunnen leren door ervaringen, wijsheid en liefde te delen.
 • Marjolein van Doorne

  Even tijd voor mezelf. Even uit de dagelijkse hectiek en de drukte in mijn hoofd. De sfeer, de decoratie, de docenten… Alles bij Body-Motion ademt rust en balans uit. De les is mijn rustpunt in de week en van die nieuwe energie heb ik nog dagen profijt!

 • Lieke de Jong

  Body-Motion in één zin: door het doen, zonder grootse woorden, leer je dicht bij jezelf, je lichaam en je adem te blijven.

 • Ina van Es

  De lessen bij Body-Motion zijn voor mij goede momenten van in- en ontspanning. De docenten hebben mij laten ervaren, door de wijze waarop de ruimte verzorgt is en hoe de cursisten benadert worden, hoe waardevol het is om in warme aandacht in het leven te staan. Het is een inspirerend voorbeeld waar ik dankbaar voor ben.

 • Els van den Bos

  De liefdevol gegeven lessen door het team van Body-Motion, hebben me geleerd om dichterbij mezelf te komen en te blijven. Het is voor mij iedere week een cadeau om bij de yogaschool binnen te stappen. 

 • Anke

  Yoga is voor mij een heerlijk rustpunt in de week. Even niets hoeven, even stilstaan, even zijn. De fijne lessen bij Body-Motion werken zo verslavend dat ik nu zelfs in de vakanties op een yogamatje te vinden ben. Dank voor alle rust en inspiratie die jullie geven.